Vold kan se ud på mange måder

Vi har telefonen åbent døgnet rundt.

Hvordan ser volden ud?

Vold kan være både fysisk, psykisk, stalking, seksuel, økonomisk, materiel, æresrelateret konflikter.

Mange voldsudsatte bliver udsat for flere former for vold samtidig. Det voldelige forhold udvikles typisk over tid og volden tiltager i hyppighed og grovhed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, imens volden langsomt tiltager og bliver værre.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT VOLD KAN SE UD PÅ MANGE MÅDER OG KAN INDDELES I FLERE VOLDSFORMER.

 

  • Fysisk vold: er overgreb mod kroppen. Det kan være at rive i eller ruske den anden, at slå med flad eller knyttet hånd eller med en genstand. At sparke, skubbe ind mod møbler, vægge, ned ad trapper eller lignende. Det kan være kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben. Nogle former for fysisk vold kan ikke ses på kroppen efterfølgende, mens andre efterlader synlige spor i form af blå mærker, sår eller alvorlige skader på eller i kroppen.  I værste fald kan fysisk vold have døden til følge. Hvert år dræbes 12 – 18 kvinder i Danmark af deres mandlige partner.
  • Psykisk vold: er angreb mod en persons integritet, tryghed og værdighed. Den kommer til udtryk som både verbale og nonverbale handlinger. Det er psykisk vold, når et menneske afvises, trues eller nedgøres igennem længere tid. Den handler om kontrol og magt, hvor manden systematisk nedgør og truer sin partner. Den psykiske vold er ikke umiddelbar synlig, den handler om trusler, nedgørelse ofte i andre påhør. Og om at isolere hende fra familie og venner, så hun til sidst kun tror på sin partner.Alle de måder, en person kan skade, skræmme, krænke, styre og dominere andre. Direkte trusler. Nedvurderende og ydmygende adfærd. Jalousi, kontrol og isolation.den mest udbredte form for partnervold. Psykisk vold efterlader ingen synlige mærker, men kan have alvorlige og varige negative konsekvenser for børns følelsesmæssige udvikling. Psykisk vold 
  • Stalking: er en type adfærd og aktiviteter, der af kvinden uønsket, gentaget og vedvarende. Systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane.
  • Seksuel vold: voldtægt og andre seksuelle krænkelser, tvungen prostitution. Direkte eller indirekte tvang til at udføre seksuelle handlinger, som en anden person ikke ønsker. Ubehagelig seksuel beføling. Forsøg på tvunget samleje. Gennemført tvunget samleje. Ikke at have lyst til sex, voldtægt, prostitution eller at skulle sove medmandens venner mm.
  • Økonomisk vold: hvor manden overtager partnerens økonomi og råderet over egne midler. Eller optage lån, stifte gæld i hendes navn. Kan være at blive nægtet adgang til penge, at skulle aflevere penge, at tigge om penge til evt. mad, at skulle vise kvitteringer på alt, at blive tvunget til at optage gæld mm.
  • Materiel vold: hvor manden bevidst ødelægger fysiske ejendele som har betydning for partneren. At ødelægge den andens ejendele med vilje, at ødelægge ting for at skræmme, at rive tøj og private billeder i stykker, smadre en telefon mm.
  • Æresrelateret konflikter: Tvangsægteskab og lignende undertrykkelse, social kontrol, genopdragelsesrejser, følelsesmæssig afpresning, udefrysning fra familien, verbale krænkelser, tvang og forbud mm.
  • Vold mod børn: Det kan være lige så skadeligt for et barn at være vidne til vold mod eksempelvis dets far eller mor, som hvis det selv bliver udsat for vold.
  • Digital vold, ved brug af digitale sociale medier kan kvinden blive krænket ved deling af nøgenbilleder eller andet uønsket materiale. Ex. Hurt core, hvor kvinder tvinges til at dele ekstrem ydmygende videoer, som deles i netværk af mænd, hvor kvindehad hyldes.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Værdigrundlag

Vores værdier, som er samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed, afspejles i vores konkrete handlinger i relation til arbejdet med de kvinder og børn som kommer til os.

Vi er overbeviste om, at voldsudsatte kvinder på Ellested kvindekrisecenter har et ønske og en intention om at ændre en utilfredsstillende livssituation.

Det er vores vision, at kvinderne og børnene, der har haft ophold på Ellested Kvindekrisecenter, lever et liv uden vold i deres nære relationer fremadrettet.

Ved at skabe trygge rammer for kvinderne og børnene samt støtte dem i at få fokus på eget værd og egen handlekraft, ønsker vi at nærme os visionens fordring.

Vi ønsker, et tæt samarbejde med kommunerne omkring udvikling af fleksible løsninger for den enkelte kommunes voldsudsatte kvinde og barn.

Rammen og indholdet for de fleksible løsninger vil typisk være defineret med udgangspunkt i kvindens opholdsplan og optimalt set kombineret med den kommunale handleplan i de tilfælde hvor sådan en forelægger.

Når en voldsudsat kvinde får ophold på Ellested Kvindekrisecenter, vil kvindens hjemkommune blive kontaktet hurtigst muligt og senest tre dage efter indskrivningen, (jf. Lov om social service § 109, stk. 4) med information om, at kvinden og eventuelle børn er flyttet ind.

Ellested Kvindekrisecenter lægger vægt på, at indgå i et tæt samarbejde med andre fagpersoner med henblik på at sikre en helhedsorienteret løsning for kvinden og børnene.

Under kvindens ophold på Ellested kvindekrisecenter vil vi derfor løbende holde den kommunale sagsbehandler orienteret om kvindens og eventuelle børns situation samt være tovholder på et konstruktivt samarbejde med og omkring familien.

Vi vil hjælpe med at skaffe ny bolig, juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, rådgivning om fysisk og digital sikkerhed, hjælp til fritidsaktiviteter.

Vi hjælper hvis kvinden ønsker at flytte til en ny kommune, job støtte, rådgivning om sundhed og om nyt dagtilbud samt støtte i forhold til samarbejdet med de sociale myndigheder.

Efter tiden på krisecenteret starter en ny hverdag – en hverdag hvor ansvaret for sikkerhed, skole og dagtilbud, fritidsliv, relationer til fx jobcenter, sundhedsvæsen og sociale myndigheder kan virke uoverskueligt.

Ved at vi kan tilbyde kvinden et efterværn – en personlig livlinje tilbage til krisecenteret – kan overgangen blive mindre kaotisk og mere overskuelig.

Kvinden kan trække på støtte ift. rådgivning, og hvis der er behov for en bisidder i vigtige samtaler.

 

Vi lægger vægt på at modtage kvinder og børn i en varm, rummelig og tillidsvækkende atmosfære og i indbydende fysiske rammer.

Anerkendelse er et nøgleord, og vi bestræber os på, at have en respektfuld og ikke-bebrejdende tilgang til de kvinder og børn som har fundet vej til os. Vi arbejder med at bearbejde effekterne af vold.

Vi ser kvinder og børn som eksperter i eget liv.

Under opholdet arbejder vi med at tydeliggøre og understøtte den viden og de færdigheder, som de har med sig.

Formålet er blandt andet at mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse.

Alle har brug for at føle de er holdt af, når de synes de fortjener det mindst.

Vigtigst i hele tankegangen er, at alle rundt om kvinden og barnet: socialrådgiver, pædagoger, frivillige, lærer og andre relevante personer, deltager i det samme fælles hele og taler sammen, for at stå sammen om kerneopgaven.

Ved at lede efter og fokusere på det, der virker, og gøre mere af det, skabes værdsættelsen og selvværdet, som nødvendige forudsætninger i al forandring, udvikling, trivsel og indlæring.