Om os

 

ring til os på tlf: +45 51 15 65 66

Vi har telefonen åbent døgnet rundt.

VORES VISION

Vores vision er at tilbyde et trygt og udviklende kvindekrisecenter, der bygger på evidensen omkring psykisk vold og optrapning. Vi ønsker at være et forebyggende tilbud, der hjælper i form af information til målgruppen på tidlig stadie.  

Med det ønsker vi at gøre kvinden opmærksom på voldens konsekvenser og derved forhåbentlig få hende til at mærke sig selv og få brudt sine mønstre.

Vores vision er at psykisk vold vil blive italesat og ikke længere er med til at undertrykke danske kvinder, så vi med alignment på internationalt plan oprigtigt kan kalde os et moderne videnssamfund.

Vores bærende princip er at skabe sammenhæng mellem praksis og evidens ved at have kvindekrisecenter og videnscenter under samme tag.  Vi ønsker at give mulighed for at data, viden og praksis-succeser kan bevæge sig frit imellem de 2 traditionelt adskilte grupper.


Vi synliggør voldsproblematikker gennem oplysning og kampagner.
Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn.
Vi yder hjælp til selvhjælp.
Vi er opmærksomme på samfundsforandringer.

Vi arbejder ud fra en værdibaseret målsætning om, at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en aktiv handlen. Vi mener, at hver eneste kvinde, vi møder, er helt unik og skal støttes og vejledes på de bedst tænkelige måder.

Vi vægter åbenhed og ærlighed højt, hvorfor vi aldrig arbejder med en skjult dagsorden eller fortier planer og målsætninger.

Det betyder, at vi:
• altid vil møde den enkelte kvinde og det enkelte barn med respekt, forståelse og ligeværd.
• altid vil tage udgangspunkt i den enkelte kvindes særlige livsomstændigheder og hendes egen oplevelse af volden.
• vil tilskynde den enkelte kvinde til selv at tage initiativ og handle aktivt, med det formål at finde styrke til at gøre sig fri af volden.

VORES ARBEJDE

Vi er et innovativt nyt kvindekrisecenter med 12 pladser til kvinder og deres eventuelle børn. Vi er en selvejende nonprofit institution, hvor et overskud geninvesteres i mere viden om vold til personalegruppen.

Vi tilbyder akut beskyttelse og støtte til dig, som har været udsat for vold eller trusler om vold fra dine nærmeste.

Vi arbejder i henhold til Servicelovens § 109 og modtager kvinder og børn fra hele landet.
Vi arbejder for, at kvinder og børn kommer fri af følgevirkningerne af at have levet med vold og fremadrettet vælger et liv fri for vold. Vi arbejder for at medvirke til at skabe et samfund fri for vold mod kvinder og børn.

Vi mener, at vold er ganske uacceptabelt og ikke på nogen måde kan retfærdiggøres. Vi mener, at alle har ret til et liv uden vold, og derfor arbejder vi for at synliggøre de bagvedliggende tematikker, der får mænd til at være voldelige mod kvinder og børn.

Værdigrundlag

Vores værdier, som er samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed, afspejles i vores konkrete handlinger i relation til arbejdet med de kvinder og børn, som kommer til os.

Vi er overbeviste om, at de voldsudsatte kvinder, som kommer på Ellested Kvindekrisecenter, har et ønske og en intention om at ændre en utilfredsstillende livssituation.

Det er vores vision, at kvinder og børn, der har haft ophold på Ellested Kvindekrisecenter, fremadrettet vil leve et liv uden vold i deres nære relationer.

Ved at skabe trygge rammer for kvinderne og børnene samt støtte dem i at få fokus på eget værd og egen handlekraft, tror vi på, at vi nærmer os visionens fordring.

Vi ønsker et tæt samarbejde med den enkelte kommune omkring udvikling af fleksible løsninger for den voldsudsatte kvinde og hendes evt. børn.

Rammen og indholdet for de fleksible løsninger vil typisk være defineret med udgangspunkt i kvindens opholdsplan og optimalt set kombineret med den kommunale handleplan i de tilfælde, hvor en sådan forelægger.

Når en voldsudsat kvinde får ophold på Ellested Kvindekrisecenter, vil kvindens hjemkommune blive kontaktet hurtigst muligt og senest tre dage efter indskrivningen, (jf. Lov om social service § 109, stk. 4) med information om, at kvinden og eventuelle børn er flyttet ind.

Ellested Kvindekrisecenter lægger vægt på at indgå i et tæt samarbejde med andre fagpersoner med henblik på at sikre en helhedsorienteret løsning for kvinden og børnene.

Vi vil hjælpe med at skaffe ny bolig, juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, rådgivning om fysisk og digital sikkerhed, hjælp til fritidsaktiviteter mm.

Vi hjælper, hvis kvinden ønsker at flytte til en ny kommune, med jobstøtte, rådgivning om sundhed og om nyt dagtilbud samt støtte i forhold til samarbejdet med de sociale myndigheder.

Efter tiden på krisecenteret starter en ny hverdag – en hverdag hvor ansvaret for sikkerhed, skole og dagtilbud, fritidsliv, relationer til fx jobcenter, sundhedsvæsen og sociale myndigheder kan virke uoverskueligt.

Ved at vi kan tilbyde kvinden et efterværn – en personlig livlinje tilbage til krisecenteret – kan overgangen blive mindre kaotisk og mere overskuelig.

Kvinden kan trække på støtte ift. rådgivning, og hvis der er behov for en bisidder i vigtige samtaler.

Vi lægger vægt på at modtage kvinder og børn i en varm, rummelig og tillidsvækkende atmosfære og i indbydende fysiske rammer.

Anerkendelse er et nøgleord, og vi bestræber os på at have en respektfuld og ikke-bebrejdende tilgang til de kvinder og børn, som har fundet vej til os. Vi arbejder med at bearbejde effekterne af vold.

Vi ser kvinder og børn som eksperter i eget liv.

Under opholdet arbejder vi med at tydeliggøre og understøtte den viden og de ressourcer og færdigheder, som de allerede har med sig.

Formålet er blandt andet at mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse.

Alle har brug for at føle, at de er holdt af, når de synes, de fortjener det mindst.

Vigtigst i hele tankegangen er, at alle rundt om kvinden og barnet, socialrådgiver, pædagoger, frivillige, lærere og andre relevante personer, deltager i det samme fælles hele og taler sammen, for at stå sammen om kerneopgaven.

Ved at lede efter og fokusere på det, der virker, og gøre mere af det, skabes værdsættelsen og selvværdet som nødvendige forudsætninger i al forandring, udvikling, trivsel og indlæring.

ORGANISATION

På Ellested Kvindekrisecenter arbejder der en daglig leder, 2 socialrådgivere, 5 pædagoger samt forplejningspersonale. Vi har desuden et vagtteam, der sikrer, at huset altid er døgnbemandet.

De medarbejdere, som arbejder direkte med kvinderne og børnene, har alle specialviden om vold, krise og traumer. 

Det socialfaglige arbejde er ledet af socialrådgivere med specialviden og erfaring med arbejdet med målgruppen.

Der er desuden ansat  to servicemedarbejdere.