links

Andre krisecentre

Se oversigt over krisecentre i Danmark på LOKK’s hjemmeside her

Rådgivende organisationer

Bryd tavsheden – om børnevold og kærestevold www.brydtavsheden.dk
Børns Vilkår www.bornsvilkar.dk
Dansk Flygtningehjælp drc.ngo/da/
Dialog mod vold dialogmodvold.dk
Familieretshuset familieretshuset.dk
Hjælp Voldsofre www.voldsofre.dk
Mødrehjælpen moedrehjaelpen.dk
OfferRådgivningen www.offerraadgivning.dk 
Rådgivning for børn
Børnetelefonen bornetelefonen.dk
Red Barnet redbarnet.dk
Rådgivning for mænd
Horsens Krisecenter for Mænd horsenskrisecenter.dk
Mandecentret København mandecentret.dk

Lovgivning

Lovgivning

Lovgivning om krisecentre

Serviceloven § 109

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.
Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

 


 

Straffeloven

Psykisk vold har siden 1.4. 2019 været strafbart:

§ 243
Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Fysisk vold er ligeledes strafbart, men det er en skærpende omstændighed, hvis volden udøves i nære relationer:

§ 244
Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
Stk. 2. Begås forhold, der er nævnt i stk. 1, gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af § 245, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år.

ring til os på tlf: +45 51 15 65 66

Vi har telefonen åbent døgnet rundt.